MILITARY GEAR & EQUIPMENT
Zadzwoń do nas: 698 110 799

Regulamin

Sklep internetowy predathor.pl, działający pod adresem predathor.pl, prowadzony jest przez: Annę Madrak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Walkiria Anna Madrak, główne miejsce prowadzenia działalności (siedziba): Warszawa (kod pocztowy 02-928) przy ul. A. W. Locciego 19, nr NIP 521-270-21-75, nr Regon 140231716.

Regulamin Sklepu internetowego PREDATHOR.PL, działający pod adresem predathor.pl.

email: kontakt@predathor.pl

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012 roku do odwołania.

I. Słowniczek:

W dalszej części Regulaminu poniższe pojęcia, oznaczają:

Demobil – wyposażenie wycofane z użytku wojska, przeznaczone do obrotu na rynku cywilnym;

Dni robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z prawem polskim;

Klient – osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupów w Sklepie, która posiada Konto Klienta;

Konto Klienta – baza informacji zawierająca m.in. dane dotyczące historii zakupów Klienta, dane adresowe Klienta, informacje o stanie środków finansowych przekazanych przez Klienta Sklepowi;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego predathor.pl, obowiązujący od dnia 1 września 2012 roku do odwołania;

Sklep – Sklep internetowy www.predathor.pl, sprzedający Towary za pomocą sieci Internet;

Towar – każdy przedmiot przedstawiony przez Sklep Klientowi na stronie www.predathor.pl w celu umożliwienia dokonania przez Klienta zakupów.

II. Rejestracja i dane osobowe

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do naszych podstawowych obowiązków. W związku z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także innymi mającymi przepisami prawa informujemy Państwa o prawach z jakich możecie skorzystać, a także spełniamy nasz prawny obowiązek informacyjny wobec wszystkich, którzy korzystają, lub będą chcieli skorzystać z naszych usług.
Zastrzegamy sobie prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania informacji dot. wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmian umieścimy na naszej stronie internetowej zmodyfikowaną wersję zapisów dot. ochrony danych osobowych.

1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat Towarów Sklep zamieszcza na stronie www.predathor.pl. Informacje umieszczone na temat Towarów, w szczególności w zakresie ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów z rejestracją, tzn. każda osoba, chcąca dokonać zakupów, zobowiązana jest założyć swoje indywidualne Konto Klienta, ustalając login i hasło dostępu. Indywidualne Konto Klienta jest do niego przypisane, a wszystkie transakcje dokonane przy jego wykorzystaniu zostaną uznane za transakcje dokonane przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia loginu i hasła dostępu do Konta Klienta przez Klienta osobom trzecim.

3. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient oświadcza jednocześnie, że zapoznał się Regulaminem i akceptuje jego warunki.

4. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie powierzonych danych osobowych w celu realizacji zamówień, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Klient podaje dane dobrowolnie, zachowuje dostęp do ich treści a także możliwości ich sprostowania, aktualizacji lub usunięcia w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący Sklep –Anna Madrak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Walkiria Anna Madrak.

5. Administrator danych osobowych zapewnia, że powierzone dane osobowe Klientów będą ujawnione innym podmiotom jedynie w zakresie danych niezbędnych do zrealizowania przesyłki, zrealizowania płatności elektronicznej lub wykonania praw z reklamacji, a także organom władzy państwowej ze względu na obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów prawa.

6.Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem mają Państwo prawo do:

• uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez nas informacji i do uzyskania dostępu do Państwa informacji,
• sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
• przenoszenia danych,
• w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – prawo do wycofania tej zgody, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych,
• wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania,
• do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.W przypadku zażądania przez Państwa kopii danych mogą być Państwo zobowiązani do zapłacenia ustawowej opłaty.

8.Jeżeli przechowujemy jakiekolwiek dane, które są niepoprawne, lub jeżeli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Państwa danych, prosimy o informacje pod adresem e-mail: kontakt@predathor.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, aby umożliwić nam przetwarzanie prawidłowych i aktualnych ewidencji.

9.Przekazane nam dane osobowe przechowujemy tak długo, aż nie skorzystają Państwo z prawa do usunięcia swoich danych.

III. Składanie zamówień

1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.predathor.pl 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw w działaniu Sklepu, spowodowanych pracami technicznymi, inwentaryzacją lub aktualizacją asortymentu lub przyczynami niezależnymi od Sklepu.

2. Klient, składając zamówienie, przystępuje do zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Sklep.

3. W zamówieniu Klient dokonuje:

a. wyboru zamawianych Towarów oraz ich ilości;

b. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy a także danych, na podstawie których ma być wystawiona faktura VAT (Klient może wskazać różne adresy dla każdego z w/w celów);

c. wyboru sposobu płatności z następujących możliwych form:

– przelew dokonany w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep;

– płatność gotówką (za pobraniem) przy odbiorze przesyłki;

– płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

4. Jeżeli w jednym zamówieniu znajdują się Towary z różnym czasem wysyłki, realizacja zamówienia nastąpi przy zastosowaniu najdłuższego z czasów wysyłki Towarów określonych w zamówieniu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

6. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i fakcie niedostępności części Towarów w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku niepodjęcia przez Klienta decyzji o sposobie realizacji zamówienia w terminie 21 dni Sklep dokona częściowej realizacji zamówienia.

7. W przypadku, gdy Towar lub całość Towarów objętych zamówieniem jest niedostępna (brak Towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu), co spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia.

8. W przypadku niezrealizowania zamówienia lub części zamówienia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia z powodu niedostępności Towaru, za zgodą Klienta wyrażoną w tej samej formie, co złożone zamówienie np. email lub w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o niedostępności zamówionego Towaru, termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o kolejne 30 dni. Przedmiotowe wydłużenie stanowi jednocześnie wydłużenie okresu na skorzystanie przez Sklep z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7.

9. Jeżeli w ponownie wyznaczonym terminie realizacji zamówienia, Sklep z uwagi na dalszy brak dostępności Towarów w magazynie lub u dostawców, nie będzie miał możliwości jego zrealizowania, wówczas zaktualizuje się uprawnienie Sklepu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 7 w terminie ustalonym zgodnie z ust. 8.

10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za Towar, a zamówienie nie zostało zrealizowane na skutek odstąpienia Sklepu od umowy lub podjęcia przez Klienta decyzji o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie, Sklep zwróci Klientowi należność za Towar objęty niezrealizowanym zamówieniem, w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia lub odpowiednio odstąpienia od umowy. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych przekazanych Sklepowi w związku z niezrealizowanym zamówieniem przy zakupie innych Towarów, zgodnie z procedurą opisaną w dziale VII Formy płatności i nadpłaty.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na Towary objęte sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

IV. Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dostawy zamówionych Towarów do miejsca dostawy, o ile nie została wybrana opcja odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

 V. Informacja o gwarancji na Towary zakupione w sklepie.

Sklep informuje, że firmy: Helikon, Surplus, Alpha, Texar, MFH, Fostex udzielają 12-miesięcznej gwarancji producenta na zakupione towary w Sklepie, a firma BATES udziela gwarancji producenta w wymiarze 24 miesięcy.

VI. Czas realizacji zamówienia

1. Zamówienia są dostarczane terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

– w przypadku wyboru dostawy – za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta;

– w przypadku wyboru odbioru osobistego – do siedziby Sklepu.

2. Sklep wskazuje, że w przypadku wyboru dostawy terminy rzeczywistej dostawy zamówionych Towarów zależne są od przewoźnika – DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Warunki wykonania usług dostępne są na stronie internetowej przewoźnika. Przewoźnik deklaruje następujący standardowy przewidywany czas dostawy na terenie Polski: przesyłka kurierska 24-48 godzin.

3. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie Sklepu, Towar przygotowany jest do odbioru na miejscu w terminie wskazanym na stronie Sklepu przy danym Towarze. Klient zobowiązany jest wówczas odebrać zamówiony Towar w terminie 30 dni.

4. W przypadku przeprowadzenia przez Sklep promocji na bezpłatną przesyłkę, bezpłatna przesyłka następuje za pośrednictwem  przewoźnika – DPD sp. z o.o.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, lub innymi danymi osobowymi podanymi przez Klienta.

6. W przypadku błędnego podania przez Klienta adresu dostawy lub innych danych osobowych, skutkującego zwrotem przesyłki do Sklepu, Klient ponosi koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru.

VII. Formy płatności i nadpłaty

1. W zależności od dokonanego przez Klienta wyboru formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski, przystąpienie do realizacji zamówienia następuje:

– przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczanej za pośrednictwem DPD sp. z o.o. – po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta;

– przy wyborze płatności bankowym przelewem elektronicznym – po zaksięgowaniu należności na koncie bankowym Sklepu;

– przy wyborze płatności gotówką przy odbiorze zamówienia w siedzibie Sklepu – po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta.

2. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

3. W przypadku powstania nadpłat na Koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione Towary obowiązują następujące zasady zwrotu lub rozliczenia nadpłat:

– jeżeli nadpłata przekracza kwotę 5,00 (pięć) złotych Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta zwrot nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu przez Sklep od Klienta wniosku o zwrot nadpłaty w formie wiadomości e-mail wysłanej z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa Konta Klienta (tzw. login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu nadpłaty;

– jeżeli nadpłata wynosi więcej niż 1,00 (jeden) złoty i jest mniejsza lub równa 5,00 (pięć) złotych kwota ta może być wykorzystana przez Klienta na zakupy w Sklepie;

– jeżeli nadpłata wynosi mniej lub równa jest 1,00 (jeden) złoty powinna być wykorzystana na zakupy w Sklepie w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od powstania nadpłaty.

4. W każdym przypadku powstania nadpłaty Klient może otrzymać zwrot nadpłaty w formie gotówki w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu zwrotu ze Sklepem.

5. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

6. Kwoty wynikające z nadpłat nie podlegają oprocentowaniu.

VI. Reklamacje

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta (nie dotyczy to Demobili).

2. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu.

3. Gwarancja producenta udzielona na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta – konsumenta wynikających z niezgodności Towaru z umową, wynikających z kodeksu cywilnego, przy zastrzeżeniu ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych i ograniczenia czasu rękojmi wskazanego w Regulaminie.

4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad fizycznych i prawnych, a także uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych w trakcie transportu. W takim przypadku Klient powinien odesłać dostarczony Towar przesyłką pocztową ekonomiczną do siedziby Sklepu. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu: paragon lub fakturę VAT wraz z formularzem reklamacyjnym. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zobowiązany jest do zwrotu kosztów zwrotu Towaru.

5. Nie stanowią wady (podstawy reklamacji) różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych ze zdjęciami i wizualizacjami Towarów umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

6. Klient – konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu jednego roku od daty wykrycia wady. Klient – przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru niezwłocznie po odbiorze Towaru i nie zawiadomił niezwłocznie Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają z upływem 2 lat od daty wydania/dostarczenia Towaru Klientowi.

7. Podlegający reklamacji zamówiony Towar należy odesłać na adres:

Walkiria Anna Madrak

ul. A. W. Locciego 19

02-928 Warszawa

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta” Klient – konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki zawierającej zamówione Towary. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy złożyć Sklepowi w formie pisemnej na adres:

Walkiria Anna Madrak

Warszawa 02-928

ul. A. W. Locciego 19

2. Klient – konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Zwracany Towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Klient – konsument zobowiązany jest ponieść koszty określone w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy „O prawach konsumenta” tj. m.in. koszty odesłania Towaru do Sklepu. Jeżeli charakter Towaru uniemożliwia przesłanie go w zwykłym trybie pocztą, koszt odesłania Towaru obejmuje koszty prawidłowego zwrotu Towaru.

4. Wpłacona przez Klienta – konsumenta zapłata za zamówienie zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi – konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 38 ustawy „O prawach konsumenta.”

VIII. Wymiana lub zwrot towaru

1. Wymiana lub zwrot Towaru możliwa jest w przypadku dostarczenia do Sklepu przez Klienta w ciągu 14 dni od daty doręczenia/odbioru zakupionego Towaru w stanie nienaruszonym, w nienaruszonym opakowaniu. Koszty zwracanego Towaru pokrywa Klient.

2. Do przesyłki należy dołączyć informację o numerze zamówienia oraz informację na jaki inny Towar ma zostać zwracany Towar wymieniony. Klient zobowiązany jest pokryć koszty dostawy wymienianego (nowego) Towaru oraz ewentualnej dopłaty do ceny zamówienia, zgodnie z punktem III – Składanie zamówień.

3. Czas dokonania wymiany uzależniony jest to od dostępności Towaru.

4.Podlegający wymianie  Towar należy odesłać na adres:

Walkiria Anna Madrak,

Warszawa 02-928

ul. A. W. Locciego 19

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Anną Madrak prowadzącą działalność pod firmą Anna Madrak Walkiria. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie predathor.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – zasady i koszty mediacji i prowadzenia sporów przed sądem arbitrażowym dostępne są na stornach internetowych konkretnych podmiotów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Walkiria Anna Madrak, ul. A. W. Locciego 19, Warszawa (02-928),

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

Proszę o zwrot pieniędzy na wskazany numer rachunku bankowego:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru towaru(*)

– Podpis konsumenta(-ów) –

Data złożenia oświadczenia

(*) Niepotrzebne skreślić.

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak również w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.